სერვისი

01 02 03
  • მიწის აგროტექნიკური შეფასება
  • სასოფლო სამეურნეო მიწების ყიდვა-გაყიდვა
  • GPS კოორდინატების აღება და რუკების მომზადება

მიწების აგროტექნიკურ შეფასება საშუალებას იძლევა განისაზღვროს, თუ რომელი კულტურების გაშენება არის რეკომენდირებული კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე - კლიმატური პირობების, ნიადაგის, საირიგაციო წყლის, რელიეფის და სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით.

სერვისის ფარგლებში, კომპანიის აგრონომების, ტექნიკური მენეჯერების და აგრო ინჟინრების ვიზიტის შედეგად, ფასდება მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკური მახასიათებლები: რელიეფი, ნიადაგის საფარი, დაჭაობება, კლიმატი, ქარსაცავი, საირიგაციო შესაძლებლობები, და ა.შ. ასევე მოწმდება ნიადაგის და საირიგაციო წყლის PH და EC.
საჭიროების შემთხვევაში ვიზიტის დროს ხდება ნიადაგის ნიმუშების სწორად აღება აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ძირითად პარამეტრებზე ანალიზის ჩასატარებლად.

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით გაიცემა დასკვნა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, მარტივად მიიღოთ გადაწყვეტილება: თუ რომელი კულტურების გაშენება არის რეკომენდირებული თქვენს ნაკვეთზე, რა პოტენციალი გააჩნია მას და რა რისკები შეიძლება არსებობდეს კონკრეტული აგრობიზნესის წარმოების პროცესში.

 

წარმატებული ბიზნესსაქმიანობის განხორციელებისთვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს შესაბამისი მიწის რესურსი და ბიზნესის განხორციელების ადგილმდებარეობა.
აგრო ლენდი, ერთის მხრივ სასოფლო სამეურნეო მიწების შესყიდვით დაინტერესებულ პირების ეხმარება კონკრეტული ბიზნეს საქმიანობისთვის მიწის ნაკვეთის მოძიებაში. სერვისის ფარგლებში, კომპანიის ექსპერტების აგრონომების, აგრო ინჟინრების მიერ ხდება ნაკვეთის აგროტექნიკური შეფასება, პოტენციალის განსაზღვრა, რისკების იდენტიფიცირება და მისი შესაბამისობის დადგენა დამკვეთის მიერ შერჩეულ ბიზნესსაქმიანობასთან.
აღნიშნული ფაქტორების გაანალიზების შემდგომ კომპანია დამკვეთს სთავაზობს კონკრეტულ მიწის ნაკვეთს.
მეორეს მხრივ აგრო ლენდი სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვით დაინტერესებულ პირებს ეხმარება კლიენტების მოძიებაში და მის რეალიზაციაში.
სასოფლო-სამეურნეო მიწების ყიდვა-გაყიდვის პროცესის გასამარტივებლად აგრო ლენდმა შექმნა ონლაინ პლატფორმა WWW.AGROLAND.GE რომლის საშუალებითაც ერთმანეთს აკავშირებს მყიდველს და გამყიდველს.
კომპანია ასევე ახდენს ყველა ტექნიკური თუ იურიდიული საკითხების მოგვარებას მიწის საბუთების მოწესრიგებასა თუ გადაფორმებასთან დაკავშირებით.

მიწის აზომვითი ნახაზები მხოლოდ მისი რეგისტრაციისთვის არ არის საჭირო. კონკრეტულ მიწის ფართობზე კულტურათა გაშენების გეგმის, ინფრასტრუქტურის განთავსების, შიდა გზების, შემოღობვის და სხვა ტექნიკური სამუშაოების განსახორციელებლად მნიშვნელოვანია GPS კოორდინატების აღება და სხვდასხვა აზომვითი ნახაზების და რუკების მომზადება.
 
თანამედროვე, უზუსტესი დანადგარები და აკრედიტირებული სპეციალისტები უზრუნველყოფენ ყველა სახის ტექნიკური დავალების შესრულებას, დამკვეთის საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობზე. 
 
სერვისის ფარგლებში აგროლენდი ასევე ახორციელებს აეროდრონის მეშვეობით მიწების  ფოტო-ვიდეო გადაღებას, ახდენს მასალების დამუშავებას და რუკების დამზადებას.