სერვისის საშუალებით განისაზღვრება, თუ რომელი კულტურების გაშენება არის რეკომენდირებული კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე და რა აგროტექნიკური პოტენციალი გააჩნია მას - კლიმატური პირობების, ნიადაგის, საირიგაციო წყლის, რელიეფის და სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით.